การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2562

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กำหนดให้มีการจัด “การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท.” ปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภูมิภาคขึ้น ซึ่งเป็นการคัดเลือกโครงงานสะเต็มศึกษาระดับภูมิภาคในแต่ละระดับชั้น เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไป มีการชิงเงินรางวัล โล่และเกียรติบัตรการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในการนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดย สสวท.ได้มีการประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครไปยังโรงเรียนต่างๆ แล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงได้ดำเนินการจัดการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี 2562 ระดับภาคกลางขึ้น ในวันที่ 18-19 มิิถุนายน 2562 โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ที่ศูนย์ฯรับผิดชอบสนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียด หลักเกณฑ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562