ต้อนรับคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ในการศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ในการศึกษาดูงาน โครงการสะเต็มศึกษา ของศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)