อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 โดยศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในนามศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.185

รายละเอียดการจัดอบรม ดังนี้

ระดับชั้น ม.ต้น อบรมวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2562

ระดับชั้น ม.ปลาย อบรมวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2562

**ครูผู้สอนที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ในวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2562 ที่ stemreg.ipst.ac.th

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://www.stemedthailand.org/ และ https://www.facebook.com/stembodin ค่ะ